Energistyring og kommunikasjon

Triangulum har ført til at Lyse har kunnet delta i flere EU-prosjekt og søknader. Eksempler på dette er Invade som også er et Horisont 2020-prosjekt der Lyse er involvert i lagring av energi i private boliger og bedrifter. I tillegg deltar Lyse i Elnett21 som er et prosjekt støttet av Enova med tittel «Hvordan få en elektrisk framtid uten at sikringen går».

PROSJEKT

Energistyring i 100 hjem

En rekke boliger i Stavanger er rekruttert for å demonstrere smarte løsninger for hjemmeautomasjon og energistyring. Hovedmålet har vært å integrere IKT-baserte løsninger for effektiv energibruk gjennom smarte gatewayer (datahjerner) som brukes både i boliger og offentlige bygg.

De fleste av de i alt 100 boligene har hatt smart lys- og varmestyring i tillegg til en egen skjerm i boligen der beboerne kan styre energibruken og i tillegg gjøre bruk av åpne data for beslutningsstøtte – som trafikkinformasjon, etc. Anonymisert data fra boligene blir kontinuerlig sendt til en egen skydatabase ved Universitetet i Stavanger (UiS) og er med å danne grunnlag for de erfaringene som bringes videre fra prosjektet.

Fire år med pilotering i virkelige hjem gir unike data i så måte. I tillegg kan Lyse rustes bedre for endringene som er underveis i energimarkedet.

PROSJEKT

Smarte løsninger i offentlige bygg

Lyse har også fått anledning til å prøve ut smarte løsninger i bygg som eies og drives av Stavanger kommune. Valget falt på Kvaleberg skole og og Bergåstjern sykehjem. Disse ligger også i det aktuelle prosjektområdet. På skolen har Lyse installert energistyring og luftkvalitetsmåling i gymnastikksalen, mens Bergåstjern har fått på plass lys- og varmestyring i 8 rom i rehabiliteringsavdelingen.

For Bergåstjern innebærer dette blant annet at de ansatte på en bedre måte kan imøtekomme beboere som ofte er sensitive når det gjelder temperaturvariasjoner.

PROSJEKT

Smart lading av kjøretøy

Lyse har beskrevet og analysert infrastrukturen for lading av el-kjøretøyer (EV) i prosjektområdet. Dette sammenfalt – både med en sterk økning I behovet for lading og en strategisk prosess i Lyse for å posisjonere selskapet I framtidens lademarked.

I tillegg til å utføre analysene, fikk Lyse installert IKT-baserte smarte ladeløsninger i 10 av pilothjemmene. Herfra leveres det også jevnlig data om bruk og tidsvariasjoner. Dette har blant annet betydning for framtidens infrastruktur for distribusjon av elektrisk energi, men vil også gi verdifulle data om folks endrede strøm-forbruksvaner som følge av at en stor del av elbil-eierne foretrekker å lade hjemme.

Det Stavanger-baserte ladeselskapet Zaptec har vært en viktig leverandør i denne del av prosjektet.

PROSJEKT

Innovativ videoløsning

Blink inngår som en del av Lyses leveranse i Triangulum-prosjektet, og innebærer en ny og sømløs tjeneste som snakker mellom smarttelefoner, nettbrett og hjemmets største og beste skjerm – TV`en.

Blinks reise gjennom Triangulum startet som en bredt anlagt videokommunikasjonsløsning både for helse-, undervisning- og møteformål. Imidlertid ble det avdekket avgjørende tekniske utfordringer ved løsningen som var valgt, noe som utløste behov for forskyvning i prosessen og en helt annen og mer framtidsrettet teknologisk løsning med mindre vekt på hardware og større vekt på web-tilnærming. Videoløsningen medfører høy grad av sikkerhet og er like trygg som id autentisering i bank og er i henhold til personvern. 

Da følgebyene Sabadell, Praha og Leipzig begynte å kikke nærmere på hvilke deler av aktiviteten i fyrtårnbyene de kunne videreføre og tilpasse i sine byer, falt valget blant annet på Blink – både i Sabadell og Praha. Begge byene hadde behov for denne type videoløsninger i sine omsorgstjenester. Dermed ble også testingen i Stavanger spisset til å imøtekomme disse behovene, og Blink ble en av de få løsningene i Triangulum som ble demonstrert i følgebyene. Blink fungerer svært godt mellom familie og venner, og vil når tjenesten er ferdig utviklet, også ha støtte for konferanse som involverer brukere som sitter på ulike steder.

Målet er å kunne forene både mobilitet, IKT og energihensyn ved å:

  • Redusere behovet for forflytning
  • Øke livskvaliteten for innbyggerne
  • Forbedre og forenkle omsorgstilbudet
Kontaktinformasjon for Lyse
Bilde: portrett av Per Fjeld
Per Fjeld

Rådgiver
Lyse AS

Tlf.: 475 09 136
Mail.: pererling.fjeld@lyse.no

Bilde: Portrett Kristin Kalgraff Støle
Kristin Støle Kalgraff

Innholdssjef
Lyse AS

Tlf.: 934 88 432
Mail.: kskalgraff@lyse.no